Chrzest Pana Jezusa w Jordanie - adoracja styczeń 2021

Zacisze, 19 stycznia 2021

Znalezione obrazy dla zapytania: Chrzest w Jordanie obrazy

Pieśń: Witaj Panie

Wstęp:

Panie Jezu, od chrztu w Jordanie rozpocząłeś głoszenie nauki o Bogu miłosiernym i o Królestwie, które Bóg przygotował dla wszystkich ludzi. To nowa nauka, w której objawiłeś tajemnice dotąd zakryte, a jej prawdziwość potwierdzałeś widzialnymi znakami danymi przez Boga. Panie, dzisiaj także nam dajesz swoje słowo i znaki, abyśmy Ci uwierzyli i zawierzyli nasze życie.

Pieśń: W Tobie jest światło

1. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest.

A gdy się modlił, otworzyło się niebo...

Pan Jezus przychodzi nad Jordan do wyznających swoje grzechy grzeszników. Okazuje im miłosierdzie, uniżając się i zanurzając w ludzkiej nędzy. Bierze na siebie ich grzechy. Jakby w odpowiedzi na miłosierdzie i modlitwę Syna, Bóg Ojciec otwiera dla ludzi niebo, które dotąd po grzechu było zamknięte. Otwarte niebo jest znakiem, aby Pan Jezus rozpoczął misję zapraszania i prowadzenia do królestwa niebieskiego wszystkich dzieci Bożych. Otwarte niebo, to znak także dla nas: jesteśmy dziećmi Boga, mamy miejsce w niebie przygotowane przez kochajacego Ojca.

Panie Jezu, udziel mi tej łaski, abym doceniał otrzymany dar zaproszenia do nieba, abym na miłość Boga pragnął odpowiadać miłością.

Pieśń: Miłość Twa

2. Jezus... przyjął chrzest... i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica...

Ojciec posyła Ducha Świętego do Syna Bożego, żeby w dziele zbawienia świata pracowali razem. Nie zostawia Syna samego. Na początku trudnej drogi ofiary Pan Jezus otrzymuje Ducha - moc Boga, która będzie z Nim działać. Znak Ducha dostrzega również Jan Chrzciciel, który dotąd pracował w ciemnościach. Znak ten był mu zapowiedziany wcześniej przez Boga, aby mógł rozpoznać Mesjasza. Teraz już wie i daje świadectwo innym: "Oto On, Syn Boży, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". Znak zstępującego Ducha i świadectwo Jana przynagla także wybranych, którzy widzieli i słyszeli, aby poszli za Panem Jezusem.

Panie Jezu, udziel mi tej łaski, abym szedł za natchnieniami Ducha Świętego, który na mnie zstąpił w dniu mojego chrztu, abym Ducha Świętego nie gasił, kiedy mnie wzywa i mobilizuje do świętości.

Pieśń: Duchu Ogniu

3. ... a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

W tych słowach poznajemy Boga, który jest Ojcem i kocha gorącą miłością swego Syna: wspiera Go, akceptuje w serdecznej rozmowie... Pan Jezus doświadcza znaku tej miłości w głosie Ojca. On tego potrzebuje. Nasza ludzka kondycja jest taka sama, my też potrzebujemy doświadczać miłości. Głos z nieba jest także znakiem dla wszystkich, którym jest dane Go usłyszeć. Objawia nam, jaki jest nasz Ojciec niebieski, który dla nas właśnie otworzył niebo, nam dał swojego Syna: rozumiemy, że i nas bardzo kocha. I chce nas mieć podobnymi do swego Syna, chce być dumny ze swoich dzieci, tak jak jest dumny z Niego. Patrzmy na Pana Jezusa i bądźmy jak On.

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją wspaniałomyślną miłość, uczyń moje serce według Twojego kochającego serca.

Pieśń: Być bliżej Ciebie chcę

4. Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu.

Może budzić nasze zdziwienie, że zaraz po tak podniosłej chwili wylania miłości Ojca na Syna, Duch Święty wyprowadza Pana Jezusa na pustynię, aby przez długie tygodnie był atakowany przez złego ducha. Ta konfrontacja pokaże nam jednak, że to Bóg jest większy od szatana, że Bóg zawsze zwycięża. To także znak dla nas, że Duch Święty, którego otrzymaliśmy, także w naszym życiu może odpierać ataki złego ducha, jeśli się Mu damy poprowadzić.

Ojcze, chcę być podobny do Pana Jezusa, nie dopuść, abym ulegał pokusom ducha tego świata, zbaw mnie od złego. Duchu Święty przeprowadź mnie bezpiecznie przez pustynię mojego życia.

Pieśń: Jezus zwyciężył

5. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» (...) Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Nawrócenie to pierwszy warunek przyjęcia do Królestwa Bożego. Drugim warunkiem jest przyjęcie otwartym sercem Króla - Mesjasza, który właśnie przyszedł. Pan Jezus naucza i oczekuje wiary w swoje słowa. Jego nauka jest trudna, inna od tego czego dotąd nauczali uczeni. Dlatego Pan Jezus objawia swoją władzę, Bożą moc, które potwierdzają prawdziwość Jego słów i posłania przez Boga. Objawia się w znakach, które wszyscy widzą: wyrzuca złe duchy, uzdrawia, rozmnaża chleb dla tłumów, nawet wskrzesza umarłych.

Panie Jezu, pozwól mi dostrzegać znaki Twojej miłości i działania w moim życiu, pozwól przyjąć Twoje słowo i pójść za Tobą..

Pieśń: Jezus, najwyższe Imię