Droga Światła 2018

Zacisze, 24 kwietnia 2018

Podobny obraz

Jezus Chrystus jest Światłością świata

Wstęp

Mędrcy ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Mt 2, 9

Z narodzeniem Mesjasza pojawiła się nowa gwiazda. Mędrcy ze Wschodu wyruszyli w drogę, idąc za jej światłem, aby spotkać się z narodzonym Panem. Jezus jest dla nas Światłością i Drogą prowadzącą do Boga. Pójdźmy za Światłością Świata, którym jest zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus.

 

Spotkanie 1

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. J 1, 1 i 4 -5.

Jezus Chrystus jest Światłością świata. Światło było pierwszym darem Boga dla ziemi. Światło, pod postacią Słupa Ognia prowadziło naród wybrany z Egiptu przez Morze Czerwone. W chwili zmartwychwstania cały świat ogarnęło Światło Chrystusa Pana. To Światło „oddala zbrodnie, obmywa z grzechów, przywraca niewinność upadłym, radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi”. Pogrążeni w ciemnościach grzechów ludzie, budzą się do życia.

Panie, otwórz moje serce. Chcę poddać się działaniu Twojej Światłości.

 

Spotkanie 2

Apostołowie przybywają do pustego grobu

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję... On nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi knotka o nikłym płomyku. Iz 42, 1-3

Już wcześniej Jezus zapalił w w sercach uczniów światło wiary. To światło przygasało w nich, po Jego śmierci. Nie rozumieli słów Jezusa o zmartwychwstaniu, ale resztki nadziei nakazały im sprawdzić, co naprawdę się zdarzyło. W pustym grobie ledwie tlący się płomyczek wiary Piotra i Jana na nowo się rozpalił. Pan Jezus przygotowuje ich do spotkania ze sobą.

Dziękuję Ci Panie, że rozpalasz moją wiarę.

 

Spotkanie 3

Zmartwychwstały Pan Jezus objawia się Marii Magdalenie

Dusza moja oczekuje Pana, bardziej niż strażnicy poranka. Ps. 130, 6

Maria Magdalena wie, co znaczy ciemność duszy spowodowana grzechem. Jezus wcześniej uwolnił ją od demonów i przywrócił radość życia. Teraz bez Jezusa czuje się zagrożona ponowną niewolą. Groza ciemności ogarnia jej duszę. Gdy słyszy swe imię i rozpoznaje Pana, radość życia na nowo napełnia jej serce. Jezus objawia się Marii Magdalenie jako zwycięzca śmierci, zwycięzca piekła, zwycięzca szatana.

Dziękuję Ci Panie, że rozjaśniasz ciemności mojej duszy.

 

Spotkanie 4

Zmartwychwstały Pan Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus

Chrystus Jezus przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Tm 1, 10

Wyjście z Jerozolimy dwóch uczniów, było jawną demonstracją ich niewiary w zmartwychwstanie. Idąc razem, utwierdzają się w słuszności podjętej decyzji. Mesjasz, bo tak myśleli o Jezusie, zawiódł ich nadzieję. Nie zrozumieli Pism, ani swojego Mistrza. Nierozpoznany jeszcze przez nich Jezus weryfikuje błąd w ich myśleniu. Zatrzymuje ich w duchowej ucieczce w ciemność. Jego interpretacja Pism i ostatnich wydarzeń sprawia, że są zafascynowani nowym Nauczycielem. Proszą Go: pragniemy zostać z Tobą.

Słowo Twoje Panie sprawia, że chcę być Twoim uczniem.

 

Spotkanie 5

Zmartwychwstały Pan Jezus objawia się uczniom przy łamaniu chleba

Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Ap 3, 20.

Uczniowie chcą pozostać z Tym, co rozjaśnia ciemności ich duszy, licząc na dalszą rozmowę. Jednak On już jej nie kontynuował. Zasiadł za stołem „wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, odmówił błogosławieństwo”. Połamany chleb przemienił w swoje Ciało. Ofiarował się Ojcu za Łukasza i Kleofasa, którzy chcieli opuścić Kościół i porzucić głoszenie Ewangelii. I dawał im spożyć przemieniony Chleb, aby mieli siły powrócić do wspólnoty i do pracy w Winnicy Pańskiej. Wtedy otworzyły się ich oczy na Jego obecność widzialną, a później niewidzialną. Jezus był już w nich.

Panie, dziękuję Ci, że dajesz mi swój Pokarm.

 

Spotkanie 6

Zmartwychwstały Pan Jezus ukazuje się uczniom

Wieczorem ujrzałam Pana Jezusa w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Dzienniczek św. Faustyny.

Obraz Jezusa Miłosiernego zatrzymuje chwilę, kiedy Pan ukazał się uczniom w Wieczerniku. Pan z widocznymi śladami po ranach, promieniujący nieznanym światłem, kiedy im „zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha”. W odpowiedzi na lęk uczniów, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata wznosi rękę. Nie po to, by karać, ale by błogosławić, udzielić pokoju, dać radość ze spotkania i zawrzeć Nowe Przymierze z ludźmi.

Udziel mi Panie swojego błogosławieństwa.

 

Spotkanie 7

Zmartwychwstały Pan Jezus przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów

Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie jeden czerwony, a drugi blady...Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze, czerwony promień oznacza Krew, która jest życiem dusz. Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej.

Jeszcze tego samego wieczoru Jezus udziela uczniom Ducha Świętego i władzy odpuszczania grzechów. Jezus promieniuje światłem. Każdy promień oznacza łaskę. Promienie pochodzące z serca Jezusa mają dla nas szczególne znaczenie. Poddając się ich działaniu otrzymujemy odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie i łaskę Bożego życia. Dzieje się to przez ręce kapłana, przed którym wyznajemy nasze grzechy i od którego otrzymujemy komunię świętą.

Dziękuję Ci Panie, za kapłana, który sprawuje dla mnie sakramenty święte.

 

Spotkanie 8

Zmartwychwstały Pan Jezus umacnia wiarę Tomasza

Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Hbr 10, 25

Dzień zmartwychwstania, to niedziela, nazywana przez pierwszych chrześcijan Dniem Słońca. Jest to uprzywilejowany czas dla wzrostu wiary. Tomasz nie przyszedł do Wieczernika w pierwszy dzień tygodnia. Przez osiem dni pozostawał w ciemnościach niewiary i odrzucał świadectwo przyjaciół. Drażniła go ich radość ze spotkania z Panem, więc stawiał warunki i żądał dowodów. W następną niedzielę Pan przyszedł, by umocnić wiarę uczniów i Tomasza. Niedziela jest szczególnym dniem udzielania łask przez Pana.

W niedzielę mogę spotkać się z moim Panem i z moim Bogiem.

 

Spotkanie 9

Zmartwychwstały Pan Jezus spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim

O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości; przyjdź i oświeć żyjących w mroku i cieniu śmierci. Piąta Wielka Antyfona „O” z okresu Adwentu.

Uczniowie zmęczeni wielogodzinną i bezowocną pracą wypływają z ciemności nocnych ku Blaskowi wchodzącego Słońca, którym jest nierozpoznany przez nich Zbawiciel. Jezus zachęca nas, abyśmy wyszli z ciemności życia po swojemu, zbliżyli się do Niego ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Promienie pochodzące od adorowanego Eucharystycznego Jezusa nadają duszy blask, oświecają sumienie, rozgrzewają serce i karmią łaskami.

Panie, Ty pytasz również mnie: Moje dziecko, czy masz co jeść?

 

Spotkanie 10

Zmartwychwstały Pan Jezus przekazuje władzę pasterską Piotrowi

Ujrzałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego...a jego wygląd – jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy...Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem, jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. Ap 1, 13 i 17

Jezus powierzył najważniejszą funkcję w Kościele człowiekowi pysznemu. Wiele musiało się wydarzyć, by Piotr spokorniał. W świetle spojrzenia Jezusa poznaje prawdę o sobie i o Tym, który go kocha. Nie musi się już lękać nowego zadania, bo będzie służyć Kościołowi dzięki łasce i mocy Chrystusa. Zdolność do miłowania Jezusa i Jego owiec, aż do oddania życia także jest darem Pana.

Panie, dziękuję Ci, że dzięki Twojej łasce mogę służyć braciom i siostrom.

 

Spotkanie 11

Zmartwychwstały Pan Jezus daje uczniom nakaz misyjny

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia J 8, 12

Jezus pragnie dotrzeć do każdego człowieka, do każdego środowiska i narodu. Obok nas w ciemnościach niewiary czekają na wyzwolenie i na dar nowego życia ludzie, wśród których wielu może być świętych. Pan czeka na nasze wyjście, na nasze świadectwo, że On jest światłością naszego życia. On chce dotrzeć do nich, jak najszybciej.

Dlaczego zasmucam Jezusa niechęcią do dawania świadectwa?

 

Spotkanie 12

Zmartwychwstały Pan Jezus wstępuje do nieba

Dopóki macie Światłość, wierzcie w Światłość, abyście byli synami Światłości. J 12, 36

Pan Jezus, który od Boga Ojca wyszedł i do Boga powrócił wie, że nasze drogi nie są drogami Bożymi. Nie pozostawił nas samymi sobie, byśmy nie zagubili się na „mrocznych drogach w cienistej krainie śmierci”. On jest świetlistą Drogą do Ojca. Droga do nieba, na którą nas Jezus zaprasza jest najlepiej rozświetloną ze wszystkich dróg na ziemi. On chce z nami iść. Wie, jak nas prowadzić. Wie, gdzie na nas czeka Bóg.

Jezu, Ty jesteś moją Drogą do Ojca.

 

Spotkanie 13

Uczniowie z Maryją oczekują na zesłanie Ducha Świętego

Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. 1 J 1, 5-7

Jezus prześwietla swoim światłem nie tylko każdą duszę z osobna, ale też wspólnotę, którą tworzy. Wspólnota jest darem od Boga, aby wzrastać razem, ubogacać się wzajemnie. Dzięki wspólnocie poznajemy prawdę o sobie. Pierwszą wspólnotę Kościoła spaja Boże światło: porozumienia, solidarności i jednego celu. Jest w niej Maryja mająca dar szczególnej łatwości porozumienia się z Bogiem i z ludźmi. W Jej obecności uczniowie chcą otworzyć się na nieznane Światło, obiecane przez Syna Bożego.

Maryjo, naucz mnie żyć we wspólnocie.

 

Spotkanie 14

Zmartwychwstały Pan Jezus posyła uczniom swojego Ducha Świętego

Przybądź Duchu Święty. Spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjdź Światłości sumień. Gregoriański hymn do Ducha Świętego z 809 roku. Autor: Hraban Maur z Moguncji w Niemczech.

Jezus posyła Ducha Świętego, aby działał nieprzerwanie we wnętrzu każdego z Jego uczniów. Duch oświeca sumienie człowieka aby: potrafiło oceniać uczynki, pociągało ku dobru, przestrzegało przed złem, wskazywało i kierowało na drogę Bożą. On upewnia w rozeznaniu prawdy. Światło Ducha Świętego formuje sumienia niedojrzałe i nieczułe, a uwrażliwia chwiejne, prostuje wypaczone. Sumienia czyste i szlachetne udoskonala. Duch Święty przypomina nam wszystko, co powiedział Pan Jezus, abyśmy mogli bezbłędnie wybierać drogę po śladach Chrystusa.

Duchu Święty przyjdź i ogarnij mnie swoją światłością.

 

Zakończenie

Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. J 8, 12

Panie, Ty przyszedłeś na ziemię, abym przebywał w Twoim Świetle. Niech blask Twojej świętości opromienia moją duszę i pociągnie tych, co przebywają w ciemnościach niewiary.

 

Rozważania przygotowała: Elżbieta Myśliwiec

 

Cytaty dodatkowe:

Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Credo – wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie z 359 roku.

Wtem, z morza Jasności nieprzystępnej, wyszedł nasz Ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej; z ranami jaśniejącymi. Dzienniczek św. Faustyny

Bo w swym sercu się lituje Pan, Bóg Wszechmogący i dlatego wciąż przychodzi, jak Wschodzące Słońce. By rozproszyć grozę śmierci tym co żyją w mroku i nawrócić ich na drogę, która daje pokój. Kantyk Zachariasza. Pieśń do słów z Ewangelii św. Łukasza, Łk 1, 78-79